Opštim uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Vostok wire group d.o.o. Novi Sad (u daljem tesktu Garderobers) od strane fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: Korisnici). Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Garderobers i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Garderobers i Korisnik ne dogovore drugačije. Garderobers zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova korišćenja, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja kako biste bili sigurni da ste ih razumeli. Prijavom za korišćenje i korišćenjem naših usluga, potvrđujete da ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja.

1. Uvod

1. Ovaj ugovor se zaključuje između nas, servisa Vostok wire group d.o.o. Novi Sad (privrednog društva registrovanog u Srbiji, sa matičnim brojem 21467049 i registrovanim sedištem u Novom Sadu, Branka Bajića 12 (u daljem tekstu: Garderobers) i Vas, fizičkog ili pravnog lica koje želi da koristi naše usluge zaključenjem ugovora pod ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Vi ili korisnik).
2. Da biste koristili naše usluge, morate imati najmanje 18 godina. Registracijom za korišćenje naših usluga, garantujete da ste punoletni.

2. Definicije  

U ovim uslovima korišćenja, dole navedeni pojmovi i izrazi imaju sledeća značenja: 

1. „Ugovor“ znači ugovor između Vas i Garderobers u vezi sa pružanjem usluga pod ovim Opštim uslovima korišćenja;
2. „Stvari“ podrazumevaju stvari koje ćete spakovati u kutije,
a koje će Vam Garderobers čuvati u zahtevanom roku;
3. „Stvari za skladišni prostor“ podrazumevaju stvari koje ćete spakovati u skladišni prostor,
a koje će Vam Garderobers čuvati u zahtevanom roku;
4. „Kabaste stvari“ podrazumevaju stvari koje ćete nam dati na čuvanje, a koje nisu spakovane u kutije ili u skladišni prostor (kao što su bicikl, skije, snowboard i sl.);  
5. „Skladišni prostor“ podrazumeva prostor od 1 m3 ili 2 m3 u kojem ćemo čuvati Vaše stvari u zavisnosti od vrste Stvari;
6. „Okvir za skladišni prostor“ podrazumeva okvir koji će Vam isporučiti Garderobers, a koji će Vam pomoći da odredite veličinu Skladišnog prostora;
7. „Odgovarajuće pakovanje“ podrazumeva zahteve koje postavlja Garderobers za pakovanje kabastih stvari i stvari za skladišni prostor;
8. „Usluga“ podrazumeva uslugu opisanu u članu 7.1;
9. „Sajt“ podrazumeva Garderobers web stranicu garderobe.rs
10. „Kutija“ podrazumeva kutiju u koju pakujete Vaše stvari, a koju Vam isporučuje Garderobers

3. Uslovi korišćenja usluge

1. Da biste koristili našu uslugu, morate prihvatiti ove uslove korišćenja. Korišćenje naše usluge podrazumeva da se slažete sa ovim uslovima korišćenja.
2. Garderobers ima pravo da odbije pružanje usluge ako smatra da korišćenje usluge jeste, ili bi moglo biti, u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja, da se usluga koristi ili bi mogla da se koristi u nedozvoljene ili nezakonite svrhe ili iz bilo kog drugog opravdanog razloga.  
3. Garderobers ima pravo da prestane sa pružanjem usluge ako smatra da korišćenje usluge jeste, ili bi moglo biti, u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja, da se usluga koristi ili bi mogla da se koristi u nedozvoljene ili nezakonite svrhe ili iz bilo kog drugog opravdanog razloga o čemu će bez odlaganja obavestiti Korisnika i ostaviti mu prikladan rok da preuzme svoje stvari.
4. Garderobers može s vremena na vreme promeniti ove uslove korišćenja. Garderobers će Vas obavestiti o ovim promenama objavljivanjem na sajtu ili na drugi prihvatljiv način. Bilo koja promena uslova korišćenja će stupiti na snagu danom koji je naglašen u obaveštenju, a to neće biti manje od 10 dana od dana objave. Ako koristite uslugu nakon što su izmene uslova korišenja stupile na snagu, smatra se da se slažete sa izmenama. Ako se ne slažete sa izmenama uslova korišćenja, možete otkazati ugovor pod uslovima preciziranim u članu 18.

4. Vaše informacije i zaštita privatnosti podataka

1. Da biste koristili uslugu, od Vas će se tražiti da se registrujete na sajtu upisivanjem ličnih podataka, kao što su ime i prezime, adresa, kontakt podaci. Ovi podaci su potrebni za proces registracije za korišćenje usluge, kao i za samo korišćenje usluge u kontinuitetu. Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja garantujete da su svi uneti lični podaci tačni i ažurirani.
2. Korišćenjem usluge, saglasni ste da Garderobers obrađuje Vaše podatke u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i odgovarajućim podzakonskim aktima
3. Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da budu izbrisani sa naših mailing lista. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Garderobers odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
4. Garderobers koristi „cookies“ (kolačiće) da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

5. Lozinka i bezbednost

1. Kada se prvi put registrujete za korišćenje usluge, od Vas će se zahtevati da izaberete korisničko ime i lozinku, kao deo procesa registracije. Lozinku možete promeniti u svakom trenutku kada se prijavite na Vaš korisnički nalog. Vaša je odgovornost da Vaše korisničko ime i lozinku držite u  tajnosti. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje su pokrenute sa Vašeg korisničkog naloga.

2. U obavezi ste da:

1. Čuvate Vaše korisničko ime i lozinku i preduzmete sve potrebne mere kako biste bili sigurni da niko osim Vas neće pristupiti korišćenju usluge koristeći Vaše korisničko ime i lozinku;
2. Odmah obavestite Garderobers ako saznate ili sumnjate da neko zloupotrebljava Vaše korisničko ime i lozinku.

6. Proces poručivanja

1. Da biste mogli da koristite našu uslugu, morate imati mogućnost korišćenja e-mail-a i mogućnost pristupa našem sajtu.
2. Da biste otvorili Vaš korisnički nalog i poslali upit za dolazak našeg kurira na Vašu adresu, imate na raspolaganju sledeće opcije:

1. pratite uputstva na našem sajtu;
2. poziv na broj telefona 0646479560 gde ćete dobiti uputstva od našeg operatera;
3. slanje e-mail-a sa Vašim podacima na kontakt@garderobe.rs, nakon čega ćemo Vas kontaktirati kako biste izvšili otvaranje naloga i poslali upit.

3. Kada primimo Vaš upit za dolazak kurira, mi ćemo poslati putem e-mail-a potvrdu prijema porudžbine sa bitnim elementima Vašeg upita;
4. Ukoliko se desi da nismo u mogućnosti da ispunimo Vaše zahteve u vezi sa željenim vremenom dolaska kurira na Vašu adresu ili u vezi sa bilo kojom drugom stavkom, kontaktiraćemo Vas kako bismo pronašli drugo vreme koje bi Vam odgovaralo, tj. kako bismo rešili problem.
5. Ukoliko Vaš upit sadrži i zahteve u vezi sa Skladišnim prostorom, isti će  po pitanju Skladišnog prostora  biti obavezujući za Garderobers samo kada se kurir saglasi da preuzme Vaše Stvari za Skladišni prostor i utovari ih u naše prevozno sredstvo.

7. Usluga

1. Na Vaš zahtev, a uz određenu nadoknadu u skladu sa važećim cenovnikom, Garderobers će:

1. Dostaviti jednu ili više praznih kutija na adresu koju budete naznačili, kao i Okvir za skladišni prostor ukoliko želite da iznajmite Skladišni prostor;
2. Preuzeti kutije u koje ste spakovali Vaše Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za skladišni prostor, koje su adekvatno pripremljene za transport i čuvanje, onog datuma i na onoj adresi koju ste naveli na sajtu;
3. Transportovati kutije u koje ste spakovali Vaše Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za Skladišni prostor, koje su na odgovarajući način pripremljene za transport, do našeg skladišta i tamo ih uskladištiti i čuvati u zahtevanom roku;
4. Vratiti svaku od Vaših kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za Skladišni prostor onog datuma i na onoj adresi koju ste naveli na sajtu.

2. Garderobers neće vršiti isporuku, preuzimanje ili vraćanje na teritoriji izvan Beograda i Novog Sada, osim ako za to da pismenu saglasnost Korisniku.
3. Željeno vreme za isporuku, preuzimanje i vraćanje koje naznačite u svom zahtevu nije obavezujuće za Garderobers i Garderobers neće biti odgovoran za bilo koje kašnjenje u isporuci, preuzimanju i vraćanju u odnosu na to vreme.
4. Garderobers može da otkaže ili odloži bilo koju isporuku, preuzimanje ili vraćanje iz razloga za koje Garderobers smatra da mogu da ugroze bilo kojeg zaposlenog ili drugo lice,  kao što su otežane vremenske prilike i drugi razlozi zbog kojih bi Garderobers mogao imati ograničenu mogućnost isporuke, preuzimanja ili vraćanja.
5. Garderobers neće biti odgovoran, tj. nema obavezu da:

1. Isključi, poveže, demontira ili sastavi bilo kakve aparate, pribore ili opremu;
2. Pakovanje stvari u kutije
3. Pakovanje Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor

8. Vaše obaveze

1. Vi ćete biti odgovorni da:

1. Obezbedite da kurir Garderobers-a ima odgovarajući pristup objektu kako bi mogao pružiti uslugu;
2. Budete prisutni, ili obezbedite da drugo ovlašćeno lice bude prisutno prilikom isporuke, preuzimanja i vraćanja kutija i stvari;
3. Obezbedite Vaše kontakt podatke koji su tačni i ažurirani;
4. Obezbedite sve informacije koje Garderobers može da zahteva od Vas preko sajta, email-a ili u telefonskom razgovoru, a u vezi Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor;
5. Obavestite Garderobers o bilo kakvim izmenama u vezi sa Vašom porudžbinom do 14.00 časova prethodnog radnog dana, a u vezi sa isporukom kutija i preuzimanjem ili vraćanjem kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor;
6. Obezbedite:

1. Da su stvari sigurno spakovane u kutije i da su ostale stvari upakovane u skladu sa našim zahtevima za odgovarajuće pakovanje, da su kutije i Kabaste stvari na odgovarajući način pripremljene za transport i skladištenje, kako ne bi došlo do oštećenja ili povrede, tj. ne bi postojao rizik od oštećenja ili povrede Garderobers imovine, zaposlenih i ostalih kutija i stvari, bilo širenjem vlage, zaraze, curenjem ili širenjem isparenja ili mirisa ili na bilo koji drugi način. Naročito, stvari koje su lomljive moraju biti dobro upakovane u više slojeva „pucketave“ folije i pažljivo spakovane;
2. Da je na svakoj kutiji, Kabastoj stvari ili Stvari za skladišni prostor zalepljena nalepnica koju je obezbedio Garderobers i koja je dobro zalepljena;
3. Da je svaka kutija osigurana bezbednosnom zaptivkom koju je obezbedio Garderobers;
4. Da u roku od 48 sati obavestite Garderobers o bilo kakvom gubitku ili oštećenju stvari ili ostalih stvari ili Vaše imovine, tokom isporuke, preuzimanja ili vraćanja. Saglasni ste da Garderobers neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje ukoliko propustite da nas obavestite o istom u roku od 48 sati.

9. Kutije

1. Kutije obezbeđuje Garderobers.
2. Maksimalno dozvoljena težina stvari u kutiji i svake pojedinačne Kabaste stvari ili Stvari za skladišni prostor je 20 kg.
3. Garderobers može odbiti da preuzme bilo koju kutiju, Kabastu stvar i/ili Stvar za skladišni prostor ukoliko postoji opravdana sumnja da nisu spakovane u skladu sa zahtevima za pakovanje, ukoliko prelaze dozvoljenu težinu ili ukoliko se nalaze u lošem stanju.
4. Ukoliko je Garderobers preuzeo kutiju, Kabastu stvar i/ili Stvar za skladišni prostor koja nije spakovana u skladu sa zahtevima za pakovanje, Vi ćete snositi odgovornost ukoliko dođe do oštećenja ili povrede imovine Garderobers, trećih lica ili zaposlenih.

10. Stvari, Stvari za skladišni prostor i Kabaste stvari

1. Trenutno, pod Kabastim stvarima se podrazumevaju sledeće pojedinačne stvari:

1. Bicikl
2. Skije
3. Snowboard

2. Garantujete da su Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za skladišni prostor u Vašem vlasništvu ili da imate pravni osnov i ovlašćenje da ih skladištite u skladu sa uslovima korišćenja Garderobers usluge.
3. Garderobers ne garantuje da su skladišni objekti u kojima se čuvaju stvari odgovarajući za čuvanje bilo kojih Stvari, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor koje zahtevaju specifične uslove čuvanja.
4. Niti u kutijama, niti kao Kabastu stvar ili Stvar za skladišni prostor, ne smete pakovati sledeće:

1. Sva kvarljiva roba;
2. Antikviteti;
3. Nakit, novac, hartije od vrednosti i druge dragocenosti;
4. Umetničke slike;
5. Ptice, ribe, insekte ili bilo koje drugo živo biće;
6. Eksplozivno oružje ili municija;
7. Oštri noževi ili drugi kuhinjski elementi, sem ako je oštrica potpuno zaštićena pogodnim materijalom;
8. Zapaljive materije, tečnosti ili komprimirani gasovi, uključujući, ali ne ograničavajući se na dizel, benzin, naftu, gas, veštačko đubivo, rastvarače za čišćenje;
9. Hemijske supstance, radioaktivni materijal, biološki agensi, sredstva za čišćenje u domaćinstvu;
10. Toksični otpad, azbest ili drugi opasni materijali;
11. Bilo koja druga toksična, zapaljiva ili opasna supstanca ili preparati koji su klasifikovani kao takvi u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije;
12. Specijalizovana oprema sa elektronskim ili lomljivim elementima.

5. Ako postane očigledno da se bilo koja zabranjena stvar pomenuta u članu 10.4. nalazi u kutiji ili kao Stvar za skladišni prostor, takav predmet će biti uklonjen o Vašem trošku, a ostatak sadržaja kutije ili Stvari za skladišni prostor će biti pregledani da bi se utvrdilo da li postoji još neki zabranjeni predmet. Ukoliko bude pronađen, i on će biti uklonjen o Vašem trošku.
6. Saglasni ste da Garderobers može u bilo koje vreme otvoriti kutiju ili pregledati Stvari za skladišni prostor, bez obaveštenja Vas o tome:

1. U slučaju da postoji opravdana sumnja da sadrže zabranjenu stvar iz člana 10.4.;
2. U slučaju zahteva policije, vatrogasaca, lokalne vlasti ili po nalogu odnosno pravosnažnoj odluci suda;
3. Ako Garderobers smatra da je potrebno u hitnim slučajevima (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaje sumnje na opasne materije i neidentifikovane predmete), ili da bi sprečili povredu ili oštećenje lica i imovine;
4. Ukoliko Garderobers smatra da ste nepropisno spakovali Kabastu stvar ili Stvar za skladišni prostor;
5. Ako Garderobers opravdano smatra da je roba u kutiji ugrožena i u tom slučaju Garderobers može prepakovati kutiju.

7. Garderobers može odbiti da skladišti bilo koju kutiju, Kabastu stvar i/ili Stvar za skladišni prostor ili bilo kada vratiti kutiju, Kabastu stvar i/ili Stvar za skladišni prostor o Vašem trošku, ako Garderobers opravdano smatra da skladištenje ili nastavak skladištenja stvari može predstavljati rizik za bezbednost bilo koje osobe, samog skladišta ili bilo koje Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za skladišni prostor koje su skladištene u skladištu.

11. Skladišni prostor i Stvari za skladišni prostor

1. Skladišni prostor podrazumeva izdvojen prostor u našem skladištu u kojem možete čuvati Vaše stvari koje ne mogu da stanu u kutije i/ili ne spadaju u Kabaste stvari, tj. Vaše Stvari za Skladišni prostor.
2. Veličina Skladišnog prostora može biti 1 m3 ili 2 m3.
3. Prilikom porudžbine, kurir će Vam dostaviti okvir koji prikazuje veličinu Skladišnog prostora, čime će Vam biti olakšano da sagledate koliko Stvari za skladišni prostor možete spakovati.

12. Ograničenja

1. Ne smete:

1. Koristiti Garderobers uslugu na bilo koji nezakonit način ili u cilju prevare, niti u bilo kakve svrhe koje za posledicu mogu imati nezakonitu radnju ili prevaru;
2. Ponuditi na bilo koji način na korišćenje trećem licu, u cilju sticanja komercijalne dobiti ili bilo kog drugog cilja, osim ukoliko je Garderobers prethodno izdao pisanu dozvolu;
3. Pokušati da remetite ili ometate pružanje usluge, sajta ili aplikacije, ili bilo kog servera ili mreže koja je povezana sa sajtom ili neautorizovano pristipiti takvom serveru ili mreži.

13. Naknade i plaćanja

1. Ne postoji ograničeno, niti minimalno vreme za korišćenje Garderobers usluge.
2. Usluga se naplaćuje jednom mesečno, na kraju meseca, po cenama koje su naznačene na sajtu, automatskim zaduženjem Vaše kartice ili uplatom na naš račun.
3. Naknada za vraćanje Vaših kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor se posebno naplaćuje nakon što poručite vraćanje Vaših kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor, a pre nego što Vam iste budu isporučene. Naknada se odnosi na jedno vraćanje, bez obzira koliko kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor Vam vraćamo.
4. Kada poručite vraćanje svih Vaših kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor, neophodno je da pre nego što stvari budu vraćene, pored naknade za vraćanje, izvršite i plaćanje za uslugu za period od početka meseca do datuma vraćanja, zaduženjem Vaše kartice ili uplatom na naš račun u skladu sa instrukcijama koje ćete dobiti e-mailom.
5. Mesečni račun sa obračunom Vam šaljemo na e-mail adresu koju ste uneli prilikom registracije.
6. U sve prikazane cene je uračunat PDV. Ukoliko dođe do premene stope PDV-a, Garderobers zadržava pravo da primeni promenjenu stopu na cene svoje usluge, bez obaveštenja.
7. Garderobers zadržava pravo promene cene usluge. Ukoliko dođe do promena:

1. nove cene će se automatski primenjivati na nove porudžbine;
2. obavestićemo Vas mailom najmanje 10 dana pre nego što Vam dostavimo Vaš mesečni račun, a promenjene cene će se primenjivati od narednog mesečnog računa. Ukoliko se ne slažete sa promenjenim cenama, ugovor možete raskinuti u skladu sa članom 18.

14. Kašnjenje u plaćanju i pravo na zadržavanje ili otuđenje Stvari, Kabastih stvari i Stvari za skladišni prostor

1. Mesečne obaveze po računu koji ćemo Vam poslati e-mailom, moraju biti izmirene do 5. dana u mesecu, za prethodni mesec.
2. Ukoliko ne izmirite obaveze u roku predviđenom na mesečnom obračunu, poslaćemo Vam opomenu za plaćanje. Ukoliko ne izmirite obaveze u roku od 30 dana od slanja opomene, Garderobers ima pravo da:

1. pokrene postupak prinudne naplate. Sve troškove proistekle iz ovog postupka, snosi Korisnik;

3. po prethodnom obaveštenju Korisnika, za njegov račun, proda Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari u skladišnom prostoru na javnoj prodaji. Ukoliko Garderobers proceni da Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari u skladišnom prostoru ne mogu biti prodate po razumnoj ceni ili uopšte ne mogu biti prodate (iz bilo kog razloga), ili ako uprkos zalaganju Garderobers ne uspe da ih proda, Garderobers ima pravo da ih tretira kao napuštene stvari i da ih uništi, baci ili pokloni u dobrotvorne svrhe.
4. Ukoliko Garderobers primi novac za prodate Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari u skladišnom prostoru, ima pravo da prvo namiri svoju naknadu, a ostatak postignute cene na tržištu uplati na račun Korisnika.

15. Odricanje od odgovornosti

1. Garderobers ne garantuje da će korišćenje sajta biti bez grešaka ili prekida ili da će bilo koje eventualne greške na sajtu biti ispravljene.

16. Odgovornost Garderobers-a

1. Garderobers nije upoznat sa vrednošću stvari koje nam predajete na čuvanje. Svaka kutija i/ili Kabasta stvar će biti osigurana na vrednost od 100 EUR u slučaju gubitka ili uništenja iste.
2. Kada Vam Garderobers vrati kutiju, Kabastu stvar i/ili Stvari za Skladišni prostor, morate da proverite Vaše stvari i obavestite Garderobers o bilo kakvom gubitku ili oštećenju Stvari, Kabastih stvari ili Stvari za skladišni prostor, u roku od dva radna dana od dana isporuke. Saglasni ste da Garderobers neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje ukoliko propustite da nas obavestite o istom u pomenutom roku.
3. Garderobers neće ni u kom slučaju biti odgovoran za gubitak ili oštećenje koje spada u sledeće kategorije:

1. gubitak ili oštećenje Stvari, Kabastih stvari ili Stvari za skladišni prostor ukoliko isti nisu nastali kao direktna posledica postupanja u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja od strane Garderobers;
2. bilo koji indirektni ili posledični gubitak koji proizilazi iz posebnih okolnosti, kao što je gubitak koji nastane kao rezultat vašeg kašnjenja ili propuštanja zakazanog sastanka ili leta, čak i ako je Garderobers bio upoznat sa mogućnošću takvog gubitka;
3. gubitak ili oštećenje Stvari, Kabastih stvari ili Stvari za skladišni prostor koji su uzrokovani Vašim nepoštovanjem Ugovora i Uslova korišćenja;
4. gubitak ili oštećenje Stvari, Kabastih stvari ili Stvari za skladišni prostor navedenih u tački 10.4 ili onih navedenih u Zahtevima za pakovanje;
5. gubitak posla, prodaje, prihoda, dobiti, očekivane uštede, gubitak dobre reputacije ili izgubljeno vreme
6. gubitak ili štetu koje nije bilo moguće predvideti na dan zaključenja Ugovora, bez obzira na to kako je taj gubitak ili šteta prouzrokovana.

4. Garderobers nije odgovoran:

1. za štetu koja je nastala na Kabastim stvarima i Stvarima za skladišni prostor koje nisu odgovarajuće upakovane u skladu sa Zahtevima za pakovanje
2. za štetu koja je nastala na Kabastim stvarima i Stvarima za skladišni prostor ukoliko je Garderobers tražio, a Vi niste obezbedili fotografije kao dokaz stanja u kojem su se stvari nalazile pre preuzimanja
3. za štetu na imovini nastalu prilikom transporta kutija, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor u i iz Vašeg prostora
4. ukoliko Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za skladišni prostor budu oduzete od strane nadležnih organa u skladu sa zakonima Republike Srbije ili po sudskom nalogu/odluci.

5. Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne isključuje niti ograničava odgovornost Garderobers-a za prevaru i lažno predstavljanje.

17. Vaša odgovornost

1. Nadoknadićete Garderobers-u u potpunosti vrednost svih nastalih šteta, obaveza i troškova koje mogu nastati kao rezultat Vašeg korišćenja usluge ili zbog kršenja bilo koje stavke uslova korišćenja.

18. Otkaz Ugovora

1. Vi možete otkazati Ugovor sa Garderobers-om u bilo koje vreme, slanjem zahteva za vraćanje Stvari, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor, nakon što platite sva Vaša zaduženja prema Garderobers-u.
2. Garderobers može u svakom trenutku raskinuti Ugovor, uz pisano obaveštenje, ako:

1. ne platite na vreme Vaše obaveze za Uslugu;
2. prekršite bilo koju odredbu ugovora i Uslova korišćenja

3. Garderobers može otkazati Ugovor, iz bilo kog razloga, uz pisano obaveštenje najmanje 30 dana pre dana otkaza ugovora. U tom slučaju, morate kontaktirati Garderobers kako biste dogovorili vraćanje Vaših Stvari, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor. Ako u roku od 60 dana od dana raskidanja ugovora iz bilo kog razloga propustite da kontaktirate Garderobers u vezi sa vraćanjem Vaših Stvari, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor, Garderobers ima pravo da otuđi Vaše Stvari, Kabaste stvari i/ili Stvari za skladišni prostor u skladu sa članom 14.

19. Podugovaranje

1. Vi nećete deliti, podlicencirati, podugovarati ili na bilo koji drugi način raspolagati bilo kojim Vašim pravom ili obavezom iz ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti Garderobers-a.
2. Ugovor će biti obavezujući za Vaše naslednike ili ovlašćena lica.
3. Garderobers ima pravo da prenese sva ili bilo koja od svojih prava i obaveza iz Ugovora i u tom slučaju mora Vas obavestiti o istom.
4. Garderobers može podugovoriti izvršenje bilo koje svoje obaveze iz Ugovora sa bilo kojom trećom stranom (uključujući transport i skladištenje), ali takvo podugovaranje ne oslobađaju Garderobers bilo kakve odgovornosti iz Ugovora.

20. Viša sila

1. Garderobers neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak Stvari, Kabastih stvari i/ili Stvari za skladišni prostor ili neispunjavanje ili kašnjenje u izvršenju bilo koje svoje obaveze iz uslova korišćenja koji je uzrokovan događajima van njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na poplave, zemljotrese, jake oluje ili druge prirodne katastrofe; ratove, oružane sukobe, terorističke napade, građanske ratove, civilne katastrofe ili nerede; nuklearne, hemijske ili biološke kontaminacije; bilo koji zakon, pravilo, regulativu ili direktivu Vlade Srbije ili bilo koji postupak koji preduzima Vlada Srbije ili druge državne službe; požar ili eksplozija; ekstremni nepovoljni vremenski uslovi; prekid ili zastoj u pružanju komunalnih usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na električnu energiju, gas ili vodu; bilo koji radni spor, uključujući ali ne ograničavajući se na proteste, štrajkove i blokade; prestanak rada interneta ili telekomunikacija.

21. Obaveštenja

1. Bilo koje obaveštenje u vezi sa Ugovorom može biti poslato preporučenom poštom ili na email adresu na sledeći način:

1. Ako je obaveštenje za Garderobers – na adresu sedišta ili email adresu koja je naglašena na sajtu;
2. Ako je obaveštenje za Vas – na adresu ili email adresu koju ste naveli prilikom registracije ili koje ste poslednje prijavili Garderobers-u.

22. Uopšteno

1. Osim ako u Uslovima korišćenja nije izričito drugačije navedeno, ovaj Ugovor reguliše odnose između korisnika i Garderobers u vezi sa uslugom;
2. Neuspeh Garderobers da izvrši ili sprovede neko pravo ili odredbu ovog sporazuma ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe;
3. Ako se iz bilo kojeg razloga utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora ili bilo koji njegov deo nevažeći prema zakonima Republike Srbije, preostale odredbe ovog ugovora će i dalje ostati na snazi;
4. Ovaj ugovor je regulisan zakonima Republike Srbije i obe strane podležu isključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije.